Za Váš názor Vás odmeníme!

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Článok 1.

Prihlásením do on-line panela iVýskumy.sk udeľujete súhlas s tým, aby spoločnosť Data Collect s.r.o. so sídlom Geologická 575/2, Praha 5, 152 00, IČ 27242480 (ďalej len „Agentúra“) spracovávala Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné a sociodemografické údaje, IP adresu, cookies a tiež zvláštne kategórie osobných údajov týkajúce sa politických postojov, prípadne Vášho zdravotného stavu, ďalej Vaše odpovede vypĺňané v priebehu Vášho členstva v on-line paneli po dobu trvania Vášho členstva v on-line paneli. Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne k účelom účasti na výskumoch trhu v rámci členstva v on-line paneli.

  Vaše osobné údaje môžu byť predané anketárom Agentúry a ďalším externým spoločnostiam (napr. za účelom vyplatenia odmeny), ktorí sú na základe zmluvného dojednania s Agentúrou povinní Vaše osobné údaje spracovávať.

  Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne slobodné a dobrovoľné a ich poskytnutie je nevyhnutným predpokladom na členstvo v on-line paneli. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné prihlásiť sa do on-line panelu a zúčastniť sa zaujímavých výskumov trhu.

  Tento súhlas ste oprávnení kedykoľvek odvolať, a to odhlásením sa z aplikácie on-line panela alebo na e-mailovú adresu Agentúry info@ivyskumy.sk, bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

Článok II.

Súčasne beriete na vedomie, že Agentúra je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje zahŕňajúce meno, priezvisko, kontaktné údaje a údaje pre výplatu odmeny na účely:

  (i) plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich Agentúre z Vášho členstva v on-line paneli (ako napr. vyplatenie odmeny) počas doby trvania Vášho členstva v on-line paneli;


  (ii) plnenie právnych povinností Agentúry vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) počas doby uvedenej v príslušných právnych predpisoch;


  (iii) oprávnených záujmov Agentúry, t. j. na zaisťovanie kvality výskumov trhu a na predchádzanie podvodom počas doby trvania Vášho členstva v on-line paneli.


  V tejto súvislosti ste oprávnení telefonicky alebo e-mailom vzniesť proti spracovaniu údajov na účely zaisťovania kvality výskumov trhu a na predchádzanie podvodom u Agentúry námietky.

  Ďalej ste oprávnení Agentúru požiadať o prístup k Vašim údajom, o ich opravu, prenos alebo výmaz, prípadne aj obmedzenie spracovania.

  Všetky žiadosti môžete uplatňovať na čísle +420 225 020 0­10 alebo e-mailom na adrese info@ivyskumy.sk.

  Ak sa domnievate, že sú Vaše údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, máte právo tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

  Ak si prajete vedieť viac informácií o svojich právach, navštívte prosím webovú stránku Agentúry www.datacollect.cz.