Za Váš názor Vás odmeníme!

Výskumy pomáhajú podnikom zistiť spokojnosť ich zákazníkov a umožňujú zlepšovať produkty a služby. Staňte sa členom nášho panela a zúčastnite sa výskumov a vyjadrite svoj názor aj Vy.
Viac informácií...

Súťaž o SAMSUNG Galaxy A5

Táto súťaž bola ukončená, ale nezúfajte, za pár dní príde nová súťaž.


---

Poďte s nami súťažiť o SAMSUNG Galaxy A5!

Súťaž je určená pre novozaregistro­vaných členov servera iVýskumy.sk a iVýzkumy.cz, ktorí sa nanovo zaregistrujú na našich stránkach, alebo odošlú z nášho systému emailové odporúčanie svojmu známemu pomocou formulára „Pozvite známeho“.

Súťaž začína dňa 1.11.2017 a končí dňa 31.12.2017.

Informáciu o výhre zašleme na e-mailovú adresu uvedenú v údajoch účtu výhercu.Zdieľajte túto súťaž na Facebooku >

Detailné pravidlá súťaže:

 1. Usporiadateľom tejto súťaže je Data Collect s.r.o. so sídlom Geologická 575/2, Praha 5, zapísaná do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 107063 (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Doba konania súťaže. Súťaž prebieha v dňoch od 1.11.2017 0:00 do 31.12.2017 23:59.
 3. Výhra. Výherca získa v Súťaži túto výhru: SMASUNG GALAXY A5 (ďalej len „Výhra“).
 4. Súťažiaci. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike alebo v Českej republike a v čase konania tejto súťaže sa zaregistrovali na stránkach www.ivyskumy.sk alebo www.ivyzkumy.cz, alebo už zaregistrovaní používatelia stránok www.ivyskumy.sk alebo www.ivyzkumy.cz, ktorí v čase konania tejto súťaže poslali pomocou formulára „Pozvite známeho“ na vyššie uvedených stránkach e-mailovú pozvánku na existujúcu e-mailovú adresu svojho známeho. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby týmto osobám blízke podľa § 22 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.
 5. Zaradenie súťažiaceho do Súťaže. V prípade, že sa daný Súťažiaci prihlási do Súťaže viackrát, bude do výberu Výhercov zaradený iba raz.
 6. Mechanika Súťaže. Usporiadateľ vyberie náhodným spôsobom jedného výhercu, a to do 31 dní po skončení Súťaže.
 7. Kontaktovanie Výhercu. Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom informačného e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu výhercu uvedenú v jeho profile na www.ivyskumy.sk alebo www.ivyzkumy.cz. V prípade, že výherca nebude na informačný e-mail reagovať do 30 dní, výhra prepadá a bude použitá v budúcich súťažiach.
 8. Výherca berie na vedomie, že hodnotu Výhry nemožno vyplatiť v hotovosti a Výhra nie je súdne vymáhateľná. Výherca berie súčasne na vedomie, že Výhra pre neho môže mať daňové dôsledky, a s prevzatím a používaním Výhry môžu byť spojené povinnosti podľa platných právnych predpisov.
 9. Výhra nebude udelená v prípade, že Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany Súťažiaceho alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu Výhry.
 10. Prihlásením do Súťaže vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmito Pravidlami a udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním e-mailovej adresy na účely organizácie Súťaže a po Dobu súťaže a po dobu čerpania výhry. Usporiadateľ je oprávnený zo Súťaže vyradiť Súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené týmito Pravidlami alebo platnými právnymi predpismi.
 11. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácii Súťaže, za doručenie správy o Výhre ani za doručenie Výhry. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Súťaže vrátane rozhodnutia o neudelení Výhry v Súťaži. Usporiadateľ má právo túto Súťaž kedykoľvek bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť jej podmienky, a to aj bez udelenia Výhry.
 12. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za uvedenie nesprávnych alebo neúplných informácií v súvislosti so Súťažou. Súťažiaci nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Súťaži, a to ani v prípade zmeny týchto Pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť tieto Pravidlá. Ak nie je v zmene Pravidiel uvedené inak, nadobúda zmena účinnosť dňom zverejnenia zmeny na www.ivyskumy.sk a/alebo www.ivyzkumy.cz.

Tieto Pravidlá sú platné a účinné od 1. 11. 2017.